Adil, 24

Jamal, 28

Charah, 22

Rbrahimi, 21

John, 24

Abderrazzak, 28

Barthelemy, 26

Israel, 35

Javy, 36

Aurel, 25

Cesar, 32

Yohandris, 24